Halvcirkel
Samhällsansvar

Lifts Alls Samhällsansvar

 

Vi stödjer Läkare Utan Gränser

Varje år kring jul stöttar Lifts All en eller flera utvalda organisationer. I år har vi valt att bidra till livräddande vård genom Läkare Utan Gränser, som det senaste året har genomfört 3 miljoner rutinvaccinationer, assisterat vid drygt 300 000 förlossningar och gjort mer än 12,5 miljoner patientundersökningar.

 

Socialt ansvar

Lifts All ska agera ansvarsfullt och respektfullt gentemot omvärlden. Vi accepterar inte barnarbete eller tvångsarbete, varken hos Lifts All eller våra leverantörer. Vi ska i största möjliga utsträckning säkerställa att våra produkter produceras under goda omständigheter.

Välgörenhet

Lifts All stöder mänskliga rättigheter och ska agera för att de uppnås. Som en del i detta arbete har vi sedan en lång tid tillbaka stöttat ideella föreningar och välgörenhetsorganisationer som på olika sätt verkar för en bättre framtid för alla människor världen över.

 

Miljö

Lifts All AB verkar för en bättre miljö genom att ständigt bedöma det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Målet är att minska vårt klimatavtryck och minimera vår miljöpåverkan på samtliga avdelningar på företaget. Vi ska regelbundet utvärdera våra miljöinsatser för att säkerställa att miljömålen uppnås.

Produkter

Lifts All ska erbjuda produkter som med sin höga kvalitet bidrar till en mer hållbar värld. Våra produkter drivs huvudsakligen av tryckluft, vilket är ett energisnålt alternativ. Genom att hålla nere energiåtgången begränsar vi våra produkters klimatavtryck. Vi erbjuder service som försäkrar de bästa förutsättningarna för en säker och felfri produkt, som klarar av att användas under lång tid.

Återvinning

Vi ska återvinna så mycket som möjligt av avfallet från kontor och verkstad.

Resor

Vi ska effektivisera våra resor och skifta till laddningsbara företagsbilar.

Miljölag

Vi ska alltid följa gällande miljölagstiftning.

 

Arbetsmiljö

Alla medarbetare på Lifts All ska behandlas med respekt samt ha en säker, utvecklande och trivsam arbetsmiljö.

Trivsel

Lifts All ska vara en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och hänsynsfullt.

Säkerhet

Lifts All ska vara en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, samt uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa. Vi gör regelbundna säkerhetsronder för att säkerställa en säker arbetsmiljö för alla anställda.

Vi ska uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och sträva efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.