Halvcirkel
Dataskyddsarbete

Vårt dataskyddsarbete

För att vi på Lifts All ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Det är viktigt för oss att du som berörs känner dig trygg med hur vi hanterar dina och andras personuppgifter.

I vår dataskyddspolicy beskriver vi bland annat vilka typer av personuppgifter vi behandlar och hur länge vi sparar dem.

Vill du veta ifall vi har några personuppgifter lagrade om dig? Eller har du upptäckt att något är fel i de uppgifter vi har om dig? Via vår dataskyddsservice kan du skicka in en begäran om till exempel rättelse eller radering av dina personuppgifter. Skicka ett mail till privacy@liftsall.se. Mer information om dina rättigheter hittar du i policyn nedan.

_____________________________________________________________________________________________________

Lifts Alls dataskyddspolicy

På Lifts All värnar vi om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, och hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Med ”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter. Lifts All behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och -rådets förordning nr 2016/679, även kallad ”GDPR” efter dess engelska namn General Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Lifts All AB, organisationsnummer 556208-4656, med adress Passadvägen 10, 177 70 Järfälla. (För information om behandling av personuppgifter för dig som arbetar på Lifts All hänvisar vi istället till Lifts Alls dataskyddspolicy för anställda respektive konsulter.)

Vilka personuppgifter behandlar Lifts All?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss. I tabellen nedan har vi beskrivit de vanligaste kategorierna av personuppgifter vi behandlar. Vi samlar in uppgifterna antingen direkt från dig, från våra samarbetspartners och leverantörer eller från allmänt tillgängliga register. Insamlingen kan även ske via digitala kanaler, till exempel i samband med att du besöker någon av våra webbplatser. I vissa fall samlar vi in personuppgifter från dig men där uppgifterna gäller andra personer än du själv. Om du till exempel köper en produkt från oss som ska levereras till någon annan. I dessa fall förutsätter vi att du som förser oss med andras personuppgifter har dessa personers samtycke eller har något annat giltigt skäl till att göra detta.

Exempel på personuppgifter vi behandlar gällande kunder:
Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, leveranshistorik, dialoghistorik

Exempel på personuppgifter vi behandlar gällande intressenter/leads:
Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, leveranshistorik, dialoghistorik

Exempel på personuppgifter vi behandlar gällande leverantörer:
Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, leveranshistorik, dialoghistorik

Utöver exemplen ovan kan vi komma att samla in information om IP-adresser och vad du använder för slags enhet, till exempel när du besöker någon av våra webbplatser. Lifts Alls webbplatser använder även så kallade cookies när du besöker våra webbplatser.

Dina personuppgifter kan också förekomma i olika typer av dataloggar som är nödvändiga för att flera av våra digitala system ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel gälla loggar över informationsåtkomst, in- och utgående e-mail eller telefonsamtal.

Rättslig grund och ändamål för behandlingen

Lifts All behandlar personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:
– Hantera beställningar, köp, kundserviceärenden och kommunikation med kunder och leverantörer
– Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet
– Fullfölja våra åtaganden som samarbetspartner
– Förhindra bedrägerier och förebygga brott

Vid marknadsföringsutskick får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från oss, en så kallad opt-out.

Varje behandling av personuppgifter som Lifts All gör motiveras utifrån en eller flera av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av rättslig förpliktelse
Exempel: Vissa personuppgifter måste vi behandla för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Fullgörande av avtal
Exempel: Om du köper en produkt av Lifts All så måste vi få vissa personuppgifter från dig för att kunna leverera produkten, utföra installation och service, samt fakturera ordern.

Berättigat intresse
Exempel: Om du är yrkesverksam i en viss bransch, och Lifts All har en produkt avsedd för denna bransch, så kan vi komma att kontakta dig för att marknadsföra produkten. Detta då vi anser att vårt intresse som företag av att marknadsföra våra produkter, väger tyngre än ditt intresse som yrkesverksam att inte bli föremål för marknadsföring. Kontakta oss om du vill ha mer information om den intresseavvägning som vi har gjort.

Samtycke
Exempel: När du anmäler dig för att få ett av våra nyhetsbrev så frågar vi om du samtycker till att vi därmed behandlar dina personuppgifter. I de fall då en behandling bara är motiverad utifrån ett samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke och begära att vi upphör med den aktuella behandlingen. Kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke.

Lagringstider och skyddsåtgärder

Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll, till exempel som kund eller leverantör, så kommer vi att spara dina personuppgifter. För att skydda dina personuppgifter mot förlust, skada eller obehörig behandling så arbetar vi på Lifts All ständigt med att upprätthålla och förbättra en rad olika säkerhetsåtgärder. Det gäller fysiskt skydd (till exempel för personer, IT-infrastruktur och byggnader), informationssäkerhetsskydd (till exempel mot intrång i IT-system, virusattacker och genom säkerhetskopiering) och organisatoriskt skydd (till exempel att endast de personer som behöver det i sitt arbete har tillgång till dina personuppgifter).

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Vill du att vi avbryter lagringen av dina personuppgifter tidigare än dessa tider så kan du begära detta, se avsnittet nedan om ”Dina rättigheter”.

Överföring av personuppgifter till andra

Lifts All säljer aldrig dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt samtycke till att göra detta. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Myndigheter
Exempel: Lifts All kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

Personuppgiftsbiträde (med Lifts All som personuppgiftsansvarig)
Exempel: Om Lifts All anlitar en annan verksamhet för att utföra vissa tjänster åt oss – till exempel transporter, telemarketing eller drift av IT-system – så kan detta innebära antingen att den verksamheten samlar in personuppgifter åt oss, eller så behöver de tillgång till personuppgifter som Lifts All har samlat in. I detta fall är vi personuppgiftsansvariga och den andra verksamheten är biträde. Vi ingår då ett personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att säkerställa att personuppgifterna hanteras på korrekt och säkert sätt.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Lifts Alls grundprincip är att vi inte överför personuppgifter till verksamheter utanför EU/EES. Undantaget är verksamheter som bedrivs i ett tredje land som anses ha en adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut enligt artikel 45 i GDPR.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter gentemot Lifts All. Vill du utöva dessa rättigheter så skickar du ett e-mail till privacy@liftsall.se.
Du kan också skicka ett brev till:
Lifts All AB
Att: Dataskydd
Passadvägen 10
177 70 Järfälla

Oavsett om din begäran kommer in via webben eller via brev så kommer vi att besvara den inom 30 dagar, räknat från det att vi kunnat verifiera din identitet. För att skydda dig och dina personuppgifter kommer Lifts All inte att lämna ut uppgifterna till någon där identiteten inte har kunnat verifieras. Om vi, oavsett anledning, inte kan uppfylla din begäran så kommer vi att lämna en motivering och förklara varför det inte gick. För samtliga rättigheter nedan gäller att du, om du vill, kan begära att vi ska utsträcka din begäran även till våra samarbetspartners, om vi har delat med oss av dina uppgifter till några sådana.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du rätt att få en bekräftelse på om Lifts All behandlar dina personuppgifter, och i så fall få ett utdrag över vilka personuppgifter det gäller. I de flesta av Lifts Alls system fungerar e-mailadressen som identifikator, och vi kommer därför normalt att leverera kopian på uppgifterna digitalt till din e-mailadress.

Rätt till rättelse

Lifts All strävar efter att all den information som behandlas hos oss ska vara korrekt. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera felen.

Rätt till dataportabilitet

Om du vill få ut dina personuppgifter från Lifts All för att kunna använda dem på annat håll så har du i vissa fall rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta förutsätter dock att överföringen är tekniskt möjlig, att den andra parten accepterar de format vi tillhandahåller och att det kan ske med rimlig ansträngning för oss. Med tanke på den begränsade mängden personuppgifter som Lifts All behandlar, kommer det i nästan alla fall vara enklare för dig att själv förse den andra parten med dina personuppgifter. Notera också att denna rättighet är begränsad till uppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig, och att det bara gäller sådana personuppgifter som du har lämnat själv.

Rätt till begränsning av behandling

Om du vill att Lifts All ska behandla dina personuppgifter endast för vissa avgränsade syften, så kan du begära en begränsning av behandlingen. Detta gäller till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga, att vår behandling är olaglig, att vi inte längre behöver uppgifterna för ändamålen, eller när du har invänt mot behandling med berättigat intresse i väntan på kontroll av om vårt intresse väger tyngre än ditt. Vi kommer då att markera uppgifterna för att säkerställa att de inte blir föremål för ytterligare behandling och inte kan ändras.

Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”)

Om du vill att vi ska upphöra helt med all behandling av dina personuppgifter så kan du i vissa fall begära radering av dessa. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse på detta via e-mail, och därefter raderar vi även det skickade mailet.
Observera att en radering innebär att vi tar bort all information om dig, inklusive informationen om att du en gång har velat bli bortglömd. Om du vill kan vi istället ha kvar din e-mailadress på ett enda ställe, nämligen på Bortglömdlistan med personer som inte alls vill förekomma i våra system. Om vi någon gång i framtiden skulle få in din e-mailadress från annat håll, till exempel från en organisation som du är medlem i, så kan vi direkt se att du inte vill ha några utskick från Lifts All. Du slipper då att behöva begära radering av dina uppgifter igen.

Om du tycker att vi har gjort fel

Om du anser att Lifts All behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning, eller att vi har hanterat en begäran från dig felaktigt när du velat utöva dina rättigheter enligt ovan, så kan du anmäla detta till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Begäran personuppgift dataskyddsservice

Vill du veta ifall vi har några personuppgifter lagrade om dig? Eller har du upptäckt att något är fel i de uppgifter vi har om dig? Via vår dataskyddsservice kan du skicka in en begäran om till exempel rättelse eller radering av dina personuppgifter. Kontakta privacy@liftsall.se.